SSNK - systém snižování nákladů na ne-jakost - PROČ ?
Požadavky společnosti (EU) se zaměřují stále tím více na úspory zdrojů, jak je uvedeno i v normě ISO 9004-4 . V současných požadavcích ISO 9001:2000 je pro certifikaci systému quality managemetu (QMS) požadováno stanovit postupy pro hodnocení účinnosti procesů

· Úspory z odstranění zbytečných nákladů (Nk) může podnik využít na nákup kvalitnějších vstupů
·Zavedením systému snižování nákladů SSNk (na základě programů zlepšování) dosáhne podnik vlastního kapitálu, který může vložit do vzdělávání, na propagaci nebo dále investovat.Jedná se o získání finančního přínosu bez výrazného vkládání nákladných materiálových vstupů, neboť velmi často se jedná o pouhé odstranění příčin z důvodu nedostatků v řízení, komunikaci či nedostatků v organizaci práce.
· Sledováním Nk, které slouží managementu k rozhodnutí o efektivním způsobu realizace opatření k nápravě a preventivnímu opatření (ONP) se vytvoří systémové prostředí v podniku pro realizaci strategických záměrů tj. vedení řídí podřízené stanovením cílů z hlediska očekávaných přínosů.
·Sledování Nk, které slouží pro ekonomické analýzy v podniku - pro stanovení programů zlepšování a stanovení cílů je základem pro změnu způsobu myšlení pracovníků - nižší řídící pracovníci se postupně naučí systémovému přístupu k řízení, tj. včas zjišťovat a odstraňovat příčiny a ne pouze důsledky neshod a vyhodnocovat jejich dopady a následně již myslet v kategoriích prevence - ve vztahu možnosti vzniku zbytečných nákladů.
· Úspory jsou vnitřní zisky firmy - a dobrý manager ví jak tyto zisky přerozdělit, aby byly stále nákladem, který majitel chce vynaložit a ne za každou cenu musí vynaložit

CO JE SYSTÉM SNIŽOVÁNÍ Nk - SSNk?
·Je to systém, který si v podniku vybudujete na základě již zavedeného SJ ( QMS) za pomocí osvědčených nástrojů řízení. My Vám k tomu můžeme pomoci naší metodikou – vzorovou procedurou pro systém zlepšování a snižování nákladů na kvalitu.
Můžete si objednat, či informovat na podmínky e-mailem na : sqe@sqe.cz

·Systém zahrnuje proces řízení zpracovávání a realizace projektů zlepšení na základě předem stanovených očekávaných přínosů (OP) s předem stanovenými zdroji (náklady) a dílčími cíli (výnosy)doplněný o mechanismus týmové práce v rámci pevně stanovených organizačních struktur.

·Motivací pro pracovníky je možnost tvůrčího přístupu k dosažení předem stanovených cílů s tím, že musí dosáhnout cílů s předem stanovenou efektivitou (tj. dílčími OP). Vedení může podpořit snahu o zvýšení dílčích OP stimulací (např. stanovením odměny, pokud celkový OP bude vyšší atp.)

Postup při zavádění SSNk :

·Vedení stanoví (např. v rámci řízené diskuse) očekávané přínosy - následuje rozsah OP:

OP = očekávaný přínos ze SSNk činí cca 20 až 70 % úspor z aktuálních Nk, kde Nk činí cca 20 až 45 % z celkových nákladů podniku. Při stávajícím obratu (např. 100 mil.Kč/rok jsou celkové náklady Nk cca 60 mil.Kč a OP ze SSNk činí cca 2, 4 až 18 mil. Kč - obvykle za roční období. Poté se přidává suma z kapitalizace výnosů )

 ·Vedení ustaví realizační tým (RT) nejlépe ve složení – Zástupce vedení s výkonnou pravomocí; pracovník zodpovědný za systém řízení jakosti; ekonom podniku a vedoucí útvaru, pro který bude sestaven návrh systému (pilotní projekt)

·Připravení podkladů R- týmem dle vzorové procedury, včetně analýzy a návrhu projektu zlepšení s propočtem OP a kapitalizace výnosu. Vrcholové vedení se vyjádří v rámci oponentury návrhu projektu zlepšení ; což vede již k dalšímu postupu, anebo úpravám a postupu dle předchozího bodu

·Po schválení projektu zlepšení vydá vedení prohlášení (doplnění politiky jakosti) včetně stanovení termínů a dílčích cílů ohodnocených ukazateli.Vedoucí pracovníci toho útvaru, který byl vybrán pro pilotní projekt rozpracují projekt zlepšení do úkolů, které přenesou na pracovníky. Realizační tým vyhodnocuje realizaci projektu a současně upravuje vzorovou proceduru na podnikovou směrnici

·Po ukončení projektu zlepšení vypracuje realizační tým konečnou verzi procedury (směrnice) pro systém zlepšování QMS a snižování nákladů tj. celého systému snižování nákladů na jskost - SSNk

sqe@sqe.cz

© Materiály jsou duševním vlastnictvím SQE a ing.Čudanové a podléhají autorským právům