Jak se ptá certifikační orgán – například:

poznámka čísla, jsou kapitoly normy ČSN EN ISO 9001:2001

Proces managementu - řízení

4.1

 – je identifikace procesů a vystihují charakter firmy ?

- jsou stanoveny mezi nimi vazby ?

5.1

- závazek vedení k systému jakosti a jeho zlepšování ?

5.3

- je politika jakosti  s rámcem cílů  jakosti ?

- jsou s politikou seznámeni pracovníci ? Byla politika přezkoumána ?

5.4

- jsou stanoveny cíle – jsou měřitelné ? je stanoven cíl pro splnění požadavků na výrobek ?

- jaké vstupy pro plánování existují ?

 

- Má organizace stanovenu strategii a cíle organizace ? Stanovené potřeby a očekávání zákazníka ? Hodnocení zákonných norem a předpisů ? Hodnocení údajů o výrobě, službě ?

Provádí organizace hodnocení údajů o výkonnosti procesů a posuzování souvisejících rizik ?

- Jaké výstupy z plánování existují ? (plnění dovedností, znalostí, stanovení odpovědnosti při uplatňování zlepšování, zdroje, měřítka výkonnosti, potřeba dokumentace)

5.5

- Jsou stanoveny odpovědnosti a pravomoci ? Jsou s nimi pracovníci seznámeni ? Je jmenován představitel vedení ? Má stanoveny odpovědnosti a pravomoci ? Jaké druhy vnitřní komunikace jsou u firmy zavedeny ? Jsou přiměřené ?

5.6

- Je přezkoumání vedením alespoň v rozsahu daném kap.5  normy ?

 

Proces řízení zdrojů

6.1

- Provádí se plánování zdrojů ? Jsou stanoveny odpovědnosti v oblasti tvorby zdrojů

- finančních, hmotných = infrastruktura, duševní vlastnictví, lidských ?

6.2

- jsou stanoveny požadavky na kvalifikaci a způsobilost pracovníků ? Výcvik je zajištěn ? Plánuje se ? Hodnotí se kvalifikace a výcvik pracovníků ? Jsou vedeny záznamy o vzdělání, dovednostech a jsou stanoveny cíle výkonnosti ?

6.3

Je veden přehled o infrastruktuře ? Zpracovává se plán investic ? Je zajištěna a plánována údržba a opravy zařízení? Jsou zajištěny podpůrné služby ? Doprava a komunikace ? Je používán hardware a software ?

6.4

- Je vytvořeno vhodné prostředí při administrativních a řídících činnostech ? Na stavbách, v provozu, je zajištěna bezpečnost a vybavení pracovníků OOPP ?

6.5

Jsou zajištěny informační zdroje v oblasti obecně platných předpisů (zákonů, norem, nových technologií ?) Je zajištěna jejich aktualizace ?

6.6

Vytvořeny vzájemné vazby s dodavateli a partnery ?

6.7

Je zajištěno sledování spotřeby přírodních zdrojů (hledání technologií s nižší spotřebou ?)¨

 

 

 

6.8

Je zajištěno sledování finančních zdrojů sledováním efektivnosti jednotlivých zakázek ? Omezováním selhání procesu (náklady na reklamace) Snižování plýtvání materiálem ?

 

Proces obchodní – váže na proces řízení

5.1, 7.2

- Zajistilo vedení., aby požadavky zákazníka byly známy a plněny ? Určuje organizace požadavky na stavbu, včetně požadavku při dodání ?  Kde ?  (nabídkové řízení, PD, smlouvy, technické a dodací podmínek, ceníky, katalogy)

 Jsou pro zakázku stanoveny podmínky nezbytné pro použití (funkčnost, požadavky zákonné, normy ?)

Jak se zpracovává smlouva o dílo ? Odpovědnosti – nabídkové řízení ?

Provádí se přezkoumání požadavků, smluv, nebo objednávek ? Upřesňují s požadavky na výrobek, službu, řešení odlišností ? Zjištění schopnosti zákazníka i obecně platných předpisů ?

Kdo potvrzuje objednávky a jak ? Kdo schvaluje , podepisuje smlouvy ?

Jak s provádí změny požadavků, smluv, objednávek ? Jaký je o tom záznam ?

Lze doložit zpětnou vazbu od zákazníka ? Jaké metody komunikace se zákazníkem se používají ? Kdo vyřizuje stížnosti, reklamace ? Jsou stanoveny odpovědnosti a pravomoci v této oblasti ?

Provádí se marketing ? Kdo ? Provádí se analýza o konkurenci ? Jak ? Kdo ?

 

Proces nakupování dodavatelů prací a služeb

7.4.

V rámci jakého procesu probíhá výběr dodavatelů ? Jak se stanovují požadavky na dodavatele a kdo je vybírá ? Jak probíhá výběr ? Jsou stanoveny požadavky na způsobilost ? Požadavky na SJ ?

Provádí se hodnocení dodavatelů ? Jak často ? Kdo ? Jak ?  Hodnotí se reference ? Hodnotí se odezva poptávky ? Hodnotí se znalost předpisů ? Jsou součástí hodnocení i reklamace ? – provádí se analýza reklamací na práce dodavatelů ? Jsou vytvořeny vzájemné – výhodné vztahy s dodavateli ?

Kdo vybírá dodavatele ? Jak výběr probíhá ? Využívá se referencí ? Vlastních zkušeností ? Kdo zpracovává kupní smlouvu ? Objednávky ? Kdo přezkoumává ? Odpovědnosti ? Pravomoci ? Kdo zajišťuje časové, množstevní upřesnění konkrétních dodávek ?

8.2

Kdo je způsobilý dodávky přejímat ? Provádí se vstupní kontrola a jak ? Je záznam o vstupní kontrole ?

7.5

Skladují se výrobky ? V případě, že ano jak je zajištěna identifikace ?

Provádí se hodnocení dodavatelů ? Jak ? Kdo ? Jsou o tom záznamy ? Hodnotí s reklamace na dodávky ?

 

Proces realizace výrobku (stavby)

7.1

Jaké dílčí procesy výrobku jsou v organizaci identifikovány ? Jsou při plánování procesů zahrnuty požadavky na výrobek ? Jsou plánovány, stanoveny harmonogramy ? Potřebné zdroje a dokumenty ? Stanoveny vstupy do procesu, potřeby monitorování, kontrol a měření ?

 

 

 

7.5., 4.2, 6.2, 6.3, 7.6, 8.2

7.5

Jakým způsobem je plánována zakázka ? Jak probíhá příprava zakázky ? Kdo za ní odpovídá

 4.2

Jsou zpracovány technologické předpisy ? A jsou dostupné ?

6.2, 6.3, 7.6

Jsou k dispozici vhodná zařízení,pracovníci, měřící zařízení

Jsou určené kontrolní postupy ?

8.2

Je stanoven rozsah informací a dokladů pro výrobní pracovníky  ?

 

7.5 Jak probíhá výrobní proces ?

4.2 Jsou stanoveny odpovědnosti a rozsah záznamů z průběhu procesu ? Používají se vhodné tiskopisy ? Jaké ? Je stanoven rozsah kontrol a zkoušek, odpovědnosti a záznam z této oblasti ? Je stanovena odpovědnost za uvolnění výrobku = za výstupní kontrolu ? Je stanoven způsob předání díla ? Je stanoven rozsah dokladů potřebných pro předání díla ? Je stanoven rozsah dokladů potřebných pro předání , dodání díla? Jsou určeny odpovědnosti za řízení neshod?

 

Proces metrologické konfirmace

7.6

 Je stanoven postup pro řízení metrologie? Je jmenován odpovědný pracovník? Je zpracován seznam měřidel? Je počet a druh měřidel přiměřený činnostem? Jsou měřidla kalibrována nebo kontrolována? Je známa jejich přesnost? Odpovídá potřebám? Je identifikován stav kalibrace? Jak? Používá se pro monitorování počítačový software? Je potvrzena jeho schopnost vyhovovat zamýšlené aplikaci? Jak jsou měřidla identifikována? Jsou prováděny dostatečné záznamy?

 

Proces měření a monitorování

4.1

 Je zajištěna dostupnost zdrojů pro fungování monitorování? Monitoruje, měří a analyzuje organizace procesy?

8.1

 Jsou naplánovány procesy zkoušení pro prokazování shody? Jsou naplánovány kontroly managementu jakosti? Jsou naplánovány procesy monitorování, analýzy a zlepšování?

8.2

Monitoruje organizace vnímání zákazníka o tom, zda splnila jeho požadavky? Jak? Identifikuje organizace zdroje informací o zákaznících (případně konečných uživatelích)? Analyzují se stížnosti a reklamace zákazníka? Vyhodnocuje organizace informace o hodnocení zákazníkem?

Je zpracován postup na provádění interních auditů? Má organizace Plán interních auditů? Obsahuje Plán celý systém managementu jakosti? Jsou jmenováni interní auditoři? Jsou způsobilí pro tuto činnost? Jsou zpracovány zprávy z interních auditů? Jsou zaznamenány neshody (vč. důkazních prostředků)?

Jsou přijímány po interních auditech opatření k nápravě? Je jejich plnění kontrolováno? Monitorují a kontrolují se procesy? Kdo provádí kontroly? Jaké jsou záznamy?

Jak je organizovaná kontrola výrobku? Je zpracován Plán kontrol a zkoušek výrobku - stavby? Je přiměřený? Obsahuje vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu? Jsou stanoveny kontrolní body? Provádí se kontroly a zkoušky minimálně dle plánu? Jaké záznamy o zkouškách se vedou?

Je zajištěno, aby neshodná zjištění v nejkratší době obdržel pracovník odpovědný za řízení neshody? Je zajištěno, aby o závažných zjištěních byl informován PVJ?

Jak probíhá výstupní kontrola? Je stanovena osoba schvalující uvolnění výrobku? Jaký důkaz slouží pro shodu s přejímacími kritériem?

7.5

Je stanoven rozsah průvodních dokladů, který obdrží zákazník spolu s výrobkem, stavbou?

8.3

Je zpracován dokumentovaný postup pro řízení neshod? Jsou stanoveny odpovědnosti za řízení neshod? Je vedena evidence neshod? Je stanoven způsob vyřizování a odpovědnosti za reklamace a stížnosti? Je veden přehled reklamací?

Jsou vytipovány možně neshody a jejich zdroje?

Provádí se po opravě neshodného výrobku opakovaná kontrola? Jaké záznamy o neshodách se používají?

8.5

Je vytvořen dokumentovaný postup pro opatření k nápravě? Má organizace identifikovány zdroje informací pro stanovení nezbytných opatření?

Plánuje organizace prevenci ztrát?

Má organizace vytvořen dokumentovaný postup pro preventivní opatření? Je zajištěno, aby opatření bylo úměrné důsledkům možných problémů? Vyhodnocuje se potřeba opatření k předejití výskytu nehod? Přezkoumává se přijatá preventivní opatření? Vedou se záznamy

o  přijatých preventivních opatřeních? Je možné doložit příklad?

 

Proces analýz a zlepšování

8.4

Stanovila organizace vhodné údaje, které analyzuje? Provádí analýzu těchto údajů podle stanovených metod? Je prováděna analýza alespoň spokojenosti zákazníka, shody s požadavky na výrobek, znaků a trendů procesů vč. příležitosti pro preventivní opatření dodavatelů? Využívá organizace analýz pro určování trendů spokojenosti zákazníka, spokojenosti jiných zainteresovaných stran, efektivnosti a účinnosti procesů, přispění dodavatele, úspěchů svých cílů zlepšování, ekonomiky jakosti, finanční a tržní výkonnosti, konkurenceschopnosti?

8.5

Má organizace vytvořen proces pro identifikování a řízení činnosti zlepšování?

Které údaje z analýzy se pravidelně porovnávají? Jsou stanoveny intervaly pro porovnání? Jsou roční cíle jakosti takové, aby byl zaznamenán trend zlepšování? V kterých oblastech?

Stanovila organizace odměny za dosahování zlepšování? Zaměřuje se organizace na zlepšování pomocí skokových projektů nebo průběžným zlepšováním?

Hodnotí se efektivnost a účinnost procesů, vč. vlivů a analyzují se údaje, aby se zjistilo jaké typy problémů se vyskytují nejčastěji? Vedla tato analýza k výběru specifického problému vhodného ke zlepšování?

 

Proces řízení dokumentů a záznamů

4.2

Je dokumentována politika a cíle jakosti, příručka jakosti, jsou dokumentovány postupy pro dokumentaci a údaje, interní prověrky, řízení neshody, opatření k nápravě, preventivní opatření, jiné postupy potřebné pro zajištění efektivního plánování, fungování a řízení procesů?   

Je stanoven přehled nejdůležitějších záznamů? Kde?

Obsahuje Příručka jakosti předmět systému managementu jakosti, specifikaci procesů a jejich vzájemné vazby, postupy SQM nebo odkazy na ně?

Obsahuje postup pro řízení dokumentů způsoby:schvalování dokumentů

                      přezkoumání dokumentů

       změnové řízení

       dostupnost a identifikaci

       řízení externích dokumentů

       aktualizaci dokumentů?

Jsou záznamy identifikovatelné, autorizované, aktuální, jsou vypořádány a uschovány?