Klíčový

proces

Čís.

procesu

 

 

Název

odpovídá

FUNKCE

zkratka

Navazuje

na

procesy

I. Řízení společnosti a zdrojů, tzv. koncepční řízení společnosti  (hodnotí a řídí koncepčně výkonný ředitel)

I

01  

Vedení společnosti - odpovědnosti, přezkoumání SQM

VŘ/MJ

03

I

02

Výcvik a angažování pracovníků k jakosti. prevence rizik

ŘS/PaM

18,01,19,05

I

03

Koncepce a popis SQM

VŘ/MJ

01,14

I

19

Interní audity

VŘ/ MJ/AD

18,15

II. Řízení zakázky (od přijetí poptávky až po záruční servis) – koordinuje OŘ (dle pokynů VŘ/)

II

04

Zásobování, přejímka, hodnocení dodavatelů

ŘS/VP/SP

02,05,08,09

II

05

Příjem poptávky, zpracování nabídky, SoD

VŘ/ŘSO-VOL/ŘS

01,09,08

II

06

Zdroje, infrastruktura, údržba, pracovní prostředí

VP/SP

05,09,08

II

07

Proces přípravy, TP, KZP, technická knihovna pl. jak.

VP-ZP

05,04

II

08

Provoz L

ŘSL/VPL

05,06,07

II

09

Provoz T

ŘST/VPT

07,08,09

II

10

Projektování, anebo posouzení projektové dokument.

ŘS/ZP

01,14,16

II

11

Metrologie, BOZp, Ekologie

ME/PaM

01,02

II

12

Reklamace od zákazníka a reklamace vůči subdodav.

ŘSL-ŘST

09,05,08

II

13

Plán kontrol, kontroly a prevence rizik BOZp, kvality

ŘSL-ŘST

09, 07, 08

II

16

Monitorování procesů a spokojenosti zákazníka

ŘSO-VOL/ŘS

05,09,08

III. Proces řízení zlepšování  (výběr cílů a hodnocení jejich efektivity  řídí VŘ/ŘS)

III

17

Monitorování a analýza produktu, systému procesů,

ŘSO-VOL/ŘS

12,13,16,19

III

15

Řízení neshod, nápravných a preventivních opatření

ŘS/VP

09,12,13,19

III

14

Validace procesů, analýza dat, údajů, dokumentace

VŘ/MJ

13,16,19,03

III

18

Zlepšování, cíle zlepšení, plánování jakosti, rozvoj 

VŘ/ŘS

01,14,16,19

 

Zkratky :

AD

Auditor -interních prověrek jakosti

SDOD

Subdodavatel /Subdodavatelé

BOZp

Bezpečnost a ochrana při práci

SoD

Smlouva o dílo

KZP

Kontrolní a zkušební plány

SP

správce skladů, strojů a zařízení

ME

Metrolog

SQM

Systém managementu jakosti

MJ

Manager jakosti = výkonný pracovník pro PV

TP

Technologické předpisy

PaM

Personalistika a mzdy

VP

Vedoucí provozů

PD

Projektová dokumentace

VOL

Vedoucí odbytu L

PV = VŘ

Představitel vedení

VŘ = PV

Výkonný ředitel společnosti  (jednatel)

ŘS

Ředitelé středisek

ZP

Zodpovědný projektant

ŘST

Ředitel střediska T

ŘSL

Ředitel střediska lisovny

ŘSO

Ředitel střediska obchodního

 

 

 

·   Tam, kde je uvedena funkce 1 / funkce 2 znamená , že funkce 2 je výkonná a funkce 1 kontrolní.

·   Tam, kde je uvedeno funkce 1 -  funkce 2  znamená, že funkce 1 a funkce 2 je zodpovědná ve stejné  

    míře, avšak každá na svém  úseku.